28 януари 2010, четвъртият Европейски ден за защита на личните данни

Кой?

Защо?

Как?

Съгласно чл.2, ал.1 от Закона за защита на личните данни, лични данни са всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци.
Тези признаци са: имена, ЕГН, адрес, телефон, месторождение, паспортни данни на лицето (физическа идентичност); семейно положение и родствени връзки (семейна идентичност); вид на образованието, допълнителна квалификация, степени и звания (данни за образованието); професионална биография (трудова дейност); здравен статус, психологическо и/или умствено състояние, сексуална ориентация (медицински данни); расов или етнически произход, политически, религиозни или философски убеждения (обществена идентичност); имотно състояние, финансово състояние, участие и/или притежаване на дялове или ценни книжа на дружества (икономическа идентичност); интереси (културна идентичност) и др.

Борислав Борисов
27.01.2010

 • http://ssabev.wordpress.com/ Стефан Събев

  Ах, как са го нагласили… Всички ще говорят за iPad и никой няма да обърне внимание. Хитреци :)

 • http://borislavborissov.eu/ Борислав Борисов

  Постарал съм се на национално ниво да се обърне максимално мнимание… :)

 • Тео

  Браво! Оправихте имиджда на тази комисия и сега стана ясно, че е важна защитата на личните данни.

 • http://borislavborissov.eu/ Борислав Борисов

  Благодаря!
  Наистина е много важна, особено в Интернет и сред децата. Радвам се, че все повече хора мислят така!

 • Pingback: Петият Европейски ден за защита на личните данни « Блог на Zelenkroki